Przepisy ogólne

Procedura określa zasady odbywania się odwiedzin pacjentów w Hospicjum Stacjonarnym NZOZ BLUEMED w okresie epidemii Covid-19 wraz z organizacją tych odwiedzin.

Zasady organizacji odwiedzin pacjentów

 1. Tylko osoby zdrowe: bez cech infekcji /kaszel, katar, ból gardła, temperatura ciała powyżej 37°C/.

Organizacja odwiedzin

 1. Odwiedziny odbywają się za zgodą dyrektora placówki i pod nadzorem pracownika placówki
 2. Odwiedziny codziennie w godzinach 14.00 - 16.00 w dni robocze a niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy 10.00 - 16.00
 3. W indywidualnych przypadkach możliwe są inne godziny po telefonicznym ustaleniu z pracownikami placówki.
 4. Czas odwiedzin 15 min bądź 30 min uzależniony jest:
 1. od statusu pacjenta i odwiedzającego /zaszczepiony lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, niezaszczepiony/ i w reżimie sanitarnym – załącznik nr 1 lub wzmożonym reżimie sanitarnym załącznik nr 2 według Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach medycyny paliatywnej i hospicjach stacjonarnych w okresie epidemii COVID-19 w załączeniu z dn. 14 września 2021 roku i zaleceń dla Oddziału Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Stacjonarnego w okresie epidemii COVID-19 z dn. 14 września 2021 roku (link)
 2. od tego czy pacjent przebywa na sali 1,2,3 osobowej
 1. Pracownik placówki zaprowadza odwiedzającego do osoby odwiedzanej i prowadzi zeszyt rejestru odwiedzin
 2. Przed i po odwiedzinach sale pacjentów są przewietrzane
 3. Jeżeli pacjent może opuścić sale na czas odwiedzin to odwiedziny odbywają się w miejscu do tego przeznaczonym /pokój dzienny
 4. Jeżeli stan zdrowia pacjenta na to pozwala odwiedziny mogą odbywać się na zewnątrz budynku
 5. Umożliwiony jest zdalny kontakt pacjentów z rodzinami – telefoniczny.

Przepisy końcowe

 1. Ostateczne decyzje dotyczące wprowadzenia lub zniesienia ograniczeń w placówce w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odwiedzin pacjentów podejmowane są przez DYREKTORA placówki po rozważeniu wszystkich istotnych okoliczności:
 • bieżącej sytuacji epidemiologicznej w placówce i na danym obszarze,
 • ewentualnych przepisów lub poleceń oraz wytycznych związanych z epidemią COVID-19 obowiązujących na danym obszarze,
 • konsultacji z lokalnymi służbami sanitarnymi,
 • możliwości organizacyjnych placówki,
 • dostępności środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej placówki.
 • postępu realizacji procesu szczepień przeciw covid-19 w podmiocie i na danym obszarze
 1. Personel placówki ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w placówce oraz nakazać opuszczenie placówki
 2. Personel placówki ma prawo odmówić wstępu do placówki osobom pod wpływem alkoholu.

 

zatwierdził

Dyrektor NZOZ BLUEMED
lek. Grażyna Bednarczyk

Rzeszów, dn. 15 września 2021

opracowała
Małgorzata Janicka Szpond
mgr pielęgniarstwa
specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego


 

Hospicjum Stacjonarne w Rzeszowie
© 2011 BLUEMED S.C.